Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Thông tin công khai >> Thông tin Cổ phần hóa >> Thông tin Cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 4 - (Đã cập nhật Nghị định 126/2017/NĐ-CP)

Thông tin Cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 4 - (Đã cập nhật Nghị định 126/2017/NĐ-CP)

Kính mời Anh/ Chị Click vào các đường link để xem chi tiết
1. Thông tin phổ biến Cổ phần hóa từ ViettinBank 
2.
 Nghị định 59 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
3.Thông tư 44 của chính phủ bổ sung, chỉnh sửa một số điều của  Nghị định 63  - Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
4. Các Nghị định - Quyết định liên quan 
   + Quyết định 4993/QĐ-UBND Về việc Thành lập Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4
   + 
Quyết định 399/QĐ-ĐMDN-BCĐ Về việc Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 
   +
Quyết định 823/QĐ-UBND về Quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần
   + Quyết định 1400/QĐ-UBND về Quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần
   + Quyết định 6087/QĐ-UBND Quyết định về việc cổ phần hóa Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước  Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 
   +
Báo cáo tiến độ Cổ phần hóa gửi UBND Quận 4 (Ngày 12/10/2017)
   +
Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển Doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH MTV do Doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều liệ thành công ty cổ phần