Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Giới thiệu >> Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

- Năm 1988, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 232/QĐ-UB ngày 16/11/1988 về việc sát nhập Đội công trình giao thông với Đội công trình công cộng thành Xí nghiệp công trình giao thông đô thị quận 4.
Năm 1992, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 33/QĐ-UB ngày 26/1/1993 về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp công trình giao thông đô thị quận 4 thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 1997, Xí nghiệp công trình giao thông đô thị quận 4 được chuyển đổi thành Công ty Phát triển đô thị quận 4 theo quyết định số 5260/QĐ-UB-KT ngày 26/9/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, với nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa công trình giao thông, công trình đô thị, vệ sinh, mai táng, thoát nước.
Năm 1999, Công ty Phát triển đô thị quận 4 được đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích quận 4 theo quyết định số 6850/QĐ-UB-KT ngày 11/11/1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 
- Năm 1993, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 29/QĐ-UB ngày 19/01/1993 về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng và phát triển nhà quận 4 thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 1998, Công ty Xây dựng và phát triển nhà quận 4 và Đội quản lý nhà quận 4 (thành lập theo quyết định số 76/SNĐ ngày 08/12/1978 của Sở Nhà Đất) được tổ chức lại thành Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 4 thuộc Ủy ban nhân dân quận 4, theo quyết định số 1675/QĐ-UB-KT ngày 28/3/1998, doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, với nhiệm vụ chính là quản lý, cho thuê (kể cả bán nhà theo nghị định 61/CP) và duy tu, nâng cấp nhà thuộc sở hữu nhà nước giao quận quản lý, tham gia di dời và xây dựng bố trí tái định cư theo chỉ tiêu kế hoạch hoặc đơn đặt hàng của nhà nước.
- Năm 2000, theo chủ trương chung, Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 4 được sáp nhập vào Công ty Dịch vụ Công ích quận 4 theo Quyết định số 6241/QĐ-UB-CNN cấp ngày 14-09-2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, với ngành nghề dựa trên cơ sở ngành nghề của công ty đã có và Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 4, bổ sung thêm các chức năng: quản lý công viên, cây xanh trên địa bàn quận, cấp nước phục vụ dân cư, xây dựng khu nhà ở bán, bán trả góp, cho thuê theo chươing trình kiến thiết chỉnh trang đô thị, quản lý và khai thác cho thuê kho bãi, tư vấn xây dựng, thiết kế các công trình dân dụng, công trình công nghiệp vừa và nhỏ, mua bán vật liệu xây dựng.
- Năm 2010, thực hiện chủ trương chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Công ty Dịch vụ công ích quận 4 được chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 4 theo quyết định chuyển đổi số 3372/QĐ-UBND ngày 31/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Dịch vụ công ích quận 4 thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Sau khi chuyển đổi, hoạt động của công ty vẫn duy trì ổn định do vẫn giữ bộ khung quản lý và điều hành như trước khi chuyển đổi. Hiệu quả hoạt động của Công ty nhìn chung có tăng trưởng đều qua các năm.
Thông tin khác