Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Thông tin công khai >> THÔNG TIN PHÁP LUẬT NGHỊ ĐỊNH 05/2019/NĐ-CP VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

THÔNG TIN PHÁP LUẬT NGHỊ ĐỊNH 05/2019/NĐ-CP VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/4/2019 gồm có 03 chương và 32 điều.
Nghị định này quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp. Quy định về đối tượng áp dụng, mục tiêu, nguyên tắc, quy trình các bước của kiểm toán nội bộ, tiêu chuẩn, chức năng, quyền hạn của người làm kiểm toán nội bộ, trách nhiệm của các bên đối với kiểm toán nội bộ…
Thông qua hoạt động rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về hoạt động kiểm soát, Kiểm toán nội bộ góp phần quản lý rủi ro và quản trị trong nội bộ doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tính minh bạch của Công ty.
Trước khi Nghị định 05/2019/NĐ-CP ra đời, Việt Nam về cơ bản chưa có các văn bản quy phạm pháp luật bài bản về kiểm toán nội bộ mà chỉ có một số quy định tương đối rải rác tại nhiều văn bản khác nhau. Trước đó, cũng chỉ có một số ngành, lĩnh vực có quy định riêng về kiểm toán nội bộ như ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Vì vậy, Nghị định 05/2019/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thay đổi mạnh mẽ trong hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Đề nghị Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, Xưởng gỗ Tân Kim nghiên cứu Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.
 Click vào liên kết để xem chi tiết Nội dung chi tiết của Nghị định 05/2019/NĐ-CP .
Tin, bài Minh Triết, Ánh Minh