Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 quán triệt, triển khai một số văn bản của Đảng

Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 quán triệt, triển khai một số văn bản của Đảng

Vào lúc 9 giờ 30, ngày 05 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản của Đảng gồm có Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 9/2/2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định 01-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương  Đảng ngày 10/5/2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 07-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương  Đảng ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Hội nghị có sự hiện diện của 60 đồng chí là Ban Chấp hành Đảng bộ  và toàn thể đảng viên Đảng bộ Công ty

Quang cảnh Hội nghị quán triệt
 Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty chủ trì Hội nghị quán triệt với sự tham dự nghiêm túc của toàn thể đảng viên. Hội nghị đã tập trung quán triệt tầm quan trọng việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nội dung quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, vừa có vai trò nền tảng, vừa có vị trí then chốt trong tình hình hiện nay theo phương châm cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại một cách biện chứng, sáng tạo và cầu thị; đồng thời phòng, chống có hiệu quả các nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đối với Quy định số 01-QĐi/TW của Bộ Chính trị gồm 4 chương, 8 điều quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên trong công tác phòng, chống tham nhũng; Hội nghị quán triệt đề nghị xem trọng công tác phòng ngừa, khi phát hiện đảng viên có hành vi tham nhũng phải kiểm tra, xem xét và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời và với Quy định số 07-QĐi/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, Hội nghị đã lưu ý nội dung bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng; quy định cụ thể về thời hiệu xử lý kỷ luật; bổ sung tình tiết giảm nhẹ khi xem xét kỷ luật Đảng; bổ sung thêm các hành vi sai phạm bị kỷ luật cảnh cáo.

Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty báo cáo tại Hội nghị.
 
Tin, bài Ánh Minh – TĐQTuan