Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Sản xuất kinh doanh >> Đầu tư xây dựng >> Các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng >> Thông tin đến Cư Dân công tác chuẩn bị Hội nghị nhà chung cư Lô A theo quy định

Thông tin đến Cư Dân công tác chuẩn bị Hội nghị nhà chung cư Lô A theo quy định

Thông tin đến Cư Dân công tác chuẩn bị Hội nghị nhà chung cư Lô A theo quy định (Cập nhật mới thông tin 10g ngày 10/12/2018)

1. DỰ THẢO QUY CHẾ HỘI HỌP NHÀ CHUNG CƯ  (Chọn vào để xem chi tiết)

2. DỰ THẢO NỘI QUY QL CC H1 15.01.18  (Chọn vào để xem chi tiết)

3. DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BQT  (Chọn vào để xem chi tiết)

4. DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU BAN QUẢN TRỊ  (Chọn vào để xem chi tiết)

5. PHIẾU ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ  (Chọn vào để xem chi tiết)

6. PHIẾU GÓP Ý  (Chọn vào để xem chi tiết)

7. BÁO CÁO THU CHI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018  (Chọn vào để xem chi tiết)

8. KẾ HOẠCH BẢO TRÌ 2019  (Chọn vào để xem chi tiết)

9.THÔNG TƯ T02_2016_TT-BXD NGÀY 25/12/2016  (Chọn vào để xem chi tiết)

10. LUẬT NHÀ Ở 65/2014/QH13 NGÀY 25/11/2014  (Chọn vào để xem chi tiết)